Měření kvality zobrazení v mamografii

přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability mamografického rentgenu

V.M.K. s.r.o. je držitelem povolení pro provádění přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability pro mamografii, které vydal SÚJB dne 8.1.2004 pod č.j. 1058/2004, s platností do 31.1.2009.

Výčet parametrů, jejichž měření provádíme, není omezen pouze na parametry uvedené v normě ČSN EN 61223-3-2. Na základě zkušeností ze zemí s vysokými počty mamografických vyšetření (USA, Velká Británie, Nizozemí) provádíme měření takového souboru parametrů, který ověří plnou funkčnost Vašeho přístroje do všech detailů či ověří shodu všech parametrů s údaji deklarovanými výrobcem nebo dodavatelem.

Součástí našich měření je také stanovení výtěžku záření a kvality svazku s kompresní deskou ve svazku záření. Tyto údaje norma ČSN EN 61223-3-2 sice nevyžaduje, ale pro Vaše pracoviště jsou nezbytné kvůli výpočtu střední dávky v prsu.

seznam měřených parametrů vyžadovaných normou ČSN EN 61223-3-2

seznam dalších parametrů měřených V.M.K. (kromě výše uvedených)

Měřící přístroje Radcal K měření kermy používáme špičkové zařízení Radcal 9010 s ionizační komorou 10X5-6M (referenční detektor amerického mamografického programu), která je energeticky nezávislá již od 10 keV. Měřič napětí Radcal 4082 je v současné době nejpřesnějším neinvasivním měřidlem napětí mamografických rentgenů s chybou menší než 0,5 kV. Při měření velikosti ohniska upřednostňujeme ve shodě s normou IEC 336 štěrbinovou kameru před Siemansovou hvězdicí. K hodnocení obrazového řetězce jako celku používáme v Evropě nejrozšířenější fantom TOR(MAX).

Měřící přístroje Radcal Pro testování všech funkcí expozičního automatu používáme zařízení AEC5 firmy Radcal, které ušetří velké množství Vašeho filmového materiálu. Po zadání potřebných senzitometrických hodnot z Vašeho pracoviště do našeho PC získáme údaje pořízené pomocí AEC5 přímo v hodnotách optické hustoty bez další spotřeby filmů.

zkoušky provozní stálosti na mamografickém pracovišti

Jako nadstandard provádíme některá měření, která jsou jinak náplní zkoušek provozní stálosti. Naše výsledky můžete použít jako vstupní zkoušky provozní stálosti pro dané parametry. K měření jasu používáme fotometr Minolta LS-100 nebo Light-O-Meter firmy Unfors.

nabízíme následující (vstupní) testy provozní stálosti,
jejich metodické zavedení

 • kontakt film – zesilující fólie
 • relativní citlivost zesilujících fólií
 • jas a homogenita jasu negatoskopu
 • jas bodového světla
 • osvětlení místnosti
 • optimalizace vyvolávacího procesu
 • střední optická hustota snímku (fantom TOR(MAM), RMI 156)
 • rozlišení při vysokém kontrastu
 • rozlišení při nízkém kontrastu
 • ověření směrné hodnoty dávky
 • stanovení střední dávky v mléčné žláze
Fantom TOR(MAM)


přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability sonografického přístroje

Jako novinku zavádíme měření kvality sonografických přístrojů pomocí speciálního fantomu. Tyto testy jsou ve vyspělých zemích samozřejmostí, u nás se tomuto problému věnuje zatím minimální pozornost.

seznam měřených parametrů

 • mrtvá zóna
 • axiální a laterální rozlišení v různých hloubkách
 • schopnost zobrazení cyst
 • přesnost elektronického měřítka
 • hloubka průniku
 • homogenita obrazu
 • kalibrace vertikálních a horizontálních vzdáleností
 • registrace fokální zóny
Fantom RMI 404GS

Ceny služeb k 1. 4. 2004:  
přejímací zkouška mamografického rentgenu 12 000,- Kč
zkouška dlouhodobé stability mamografického rentgenu 9 900,- Kč
zkouška sonografického přístroje  
- měření spolu s mamografem zdarma
- samostatné měření bez mamografu 2 800,- Kč


(C) VMK-RTG 2014. Tuto webovou stránku pro Vás připravil a udržuje sbor firemních webmistrů.

Úvodní stránka